i wpisz kod

Polityka prywatności dla usług i produktów oferowanych przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument polityki prywatności dostarcza użytkownikom i klientom, którymi w szczególności są nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz inne osoby prywatne korzystające z usług i produktów świadczonych przez Nową Erę Sp. z o.o., w tym w formie elektronicznej, informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot.

Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: NE) przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe oraz inne informacje przetwarza w związku z korzystaniem przez te osoby z usług lub produktów oferowanych przez NE, w tym świadczonych drogą elektroniczną.

NE oferuje i dostarcza różne produkty i usługi, w tym usługi cyfrowe dla szkół, przedszkoli oraz osób prywatnych, jako narzędzia do ich codziennej pracy, w związku z którymi przetwarzane są dane osobowe.

NE ceni prywatność wszystkich osób i chce dostarczyć im szczegółowych i zrozumiałych informacji na temat celów przetwarzania pozyskiwanych od tych osób danych osobowych lub innych dostarczanych informacji, zasad ich wykorzystywania i stosowanych środków ochrony w związku z korzystaniem przez te osoby z oferowanych im usług i produktów.

Przetwarzanie przez NE danych osobowych osób korzystających z szerokiego zakresu oferowanych produktów i usług w wielu przypadkach umożliwia wydawnictwu na dostosowanie ich do własnych spersonalizowanych potrzeb użytkowników, poprawę jakości świadczenia oraz pozwala na podzielenie się bogatym doświadczeniem edukacyjnym i poprawia jakość uczenia.

NE jest świadoma ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych należących do niektórych kategorii osób, takich jak dzieci i młodzież szkolna, dlatego zachowuje w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do tej kategorii osób szczególną staranność i podwyższone wymogi bezpieczeństwa, przejawiające się przede wszystkim uzyskaniem wymaganych zgód na przetwarzanie danych od ich opiekunów prawnych i podnoszeniem świadomości osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe przetwarzanie w ramach NE.

NE zobowiązuje się chronić prywatność klientów i użytkowników produktów i usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).

Pokazujemy klientom i użytkownikom, że przetwarzamy dane osobowe uczciwie oraz zgodnie z prawem, poprzez zachowanie przejrzystości w obszarze wykorzystywania tych danych oraz poprzez zapewnienie klientom i użytkownikom kontroli odnośnie ich danych osobowych. Staramy się przetwarzać dane osobowe w sposób dążący do osiągnięcia pełnego zaufania naszych klientów i użytkowników.

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, poszanowania prywatności i dóbr osobistych klientów oraz użytkowników produktów i usług.

Jeżeli NE zbiera dane osobowe i decyduje o celach i środkach ich przetwarzania, jest ich administratorem danych. Administrator danych działa jako spółka kapitałowa pod firmą Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 146D, 02-305 Warszawa, posiadająca numer NIP: 527-13-74-376 i REGON: 012186107 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 465.400 zł.

NE przestrzega zasad ochrony prywatności klientów i użytkowników produktów oraz usług, w tym usług cyfrowych obejmujących w szczególności ich dane osobowe, prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie kodeks cywilny.

Użytkownik lub klient, który nie akceptuje treści niniejszego dokumentu, nie powinien korzystać z usług i produktów świadczonych przez NE.

2. Produkty

NE w ramach prowadzonej działalności dostarcza następujące kategorie usług i produktów, w tym produktów cyfrowych w związku z którymi wymagane jest przetwarzanie danych osobowych ich użytkowników:

 1. platformy e - learningowe oferowane za pośrednictwem serwisów internetowych,
 2. systemy do zarządzania placówkami oświatowymi,
 3. aplikacje umożliwiające odczytywanie e – booków i rozwiązywanie ćwiczeń,
 4. podręczniki cyfrowe,
 5. serwisy internetowe,
 6. sklep internetowy,
 7. inne produkty cyfrowe wykorzystywane przez użytkowników,
 8. zamówienia produktów i usług realizowanych w formie tradycyjnej.

3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych 

NE przetwarza dane osobowe wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów, głównie dla potrzeb umożliwienia użytkownikom i klientom korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, rozwoju oferowanych produktów i do celów edukacyjnych. Dane osobowe zbierane są w zakresie koniecznym do osiągnięcia realizowanego celu.

Zakres i sposób zbieranych danych osobowych o użytkownikach i klientach różni się w zależności od produktu i usługi dostarczanej przez NE i celu do którego użytkownik lub klient wykorzystuje usługę lub produkt.

W przypadku produktów i usług zakres danych różni się w zależności od ich rodzaju lub funkcji, z jakich korzysta użytkownik lub klient oraz celu do jakiego dany produkt lub usługa są wykorzystywane. Sposób zbierania i zakres danych przedstawia się następująco:

 1. dane zbierane mogą być automatycznie podczas odwiedzin serwisów internetowych i mogą obejmować adres IP, nazwę domeny oraz informację o urządzeniu (typ przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu),
 2. dane zbierane mogą być podczas rejestracji w serwisach internetowych, platformach e – lerningowych i obejmują imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu stacjonarnego, nr telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, login, hasło.
  W przypadku nauczycieli dodatkowo zbierane są dane o miejscu zatrudnienia, wykonywanym zawodzie, poziomie nauczania, przedmiocie nauczania,
 3. dane zbierane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych obejmują numer telefonu, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, kategoria klienta,
 4. dane zbierane przy realizacji zamówień obejmują imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu stacjonarnego, nr telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, nr NIP

NE przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów usług świadczonych elektronicznie oraz produktów cyfrowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), a także ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), w celach:

 1. sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania usług i produktów cyfrowych, w tym zbieranych automatycznie w toku ich użytkowania,
 2. rejestracji kont w przypadkach wymaganych w ramach usług i produktach cyfrowych,
 3. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i dostarczania produktów cyfrowych,
 4. świadczenia usługi utrzymania, administrowania oraz hostingu w ramach dostarczanych usług elektronicznych i produktów cyfrowych,
 5. tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania usług i produktów, promujących działalność NE oraz podmiotów z nim współpracujących, w szczególności
  w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych,
 6. otrzymywania informacji i/lub ofert handlowych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w tym przesyłanie newsletterów,
 7. obsługi procesu rejestracji i logowania do konta użytkownika,
 8. identyfikacji i autoryzacji użytkownika,
 9. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 10. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 11. realizacji tradycyjnego procesu realizacji zamówień i ich rozliczeń,
 12. tworzenia kopii i przechowywania danych.

NE oświadcza, że w każdym przypadku, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia i jego rozliczenia, świadczenia usługi elektronicznej lub dostarczenia produktu cyfrowego, w szczególności w przypadkach rejestracji użytkownika, założenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną określonych przez NE i dostępnych pod adresami internetowymi platform i serwisów.

Niezależnie od powyższego odrębna zgoda użytkowników wymagana jest na przetwarzanie danych w celach wskazanych lit. e) i f) powyżej.

NE oświadcza, że nie przetwarza danych osobowych uczniów i rodziców oraz innych osób pozyskanych w związku z powierzeniem ich przez innych administratorów danych w szczególności takich jak szkoły lub przedszkola, w związku z korzystaniem przez te podmioty z oferowanych przez NE usług lub produktów.

NE w ramach świadczonych usług i produktów może dostarczać je bezpośrednio osobom fizycznym np. uczniom, rodzicom, nauczycielom, jako narzędzia służące tym osobom do wykorzystywania w procesie edukacji, stanowiące pomoc w procesie edukacji i pozwalające usprawnić proces uczenia się. W takim przypadku NE jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych tych użytkowników jako administrator danych.

NE informuje te osoby w jakim celu i zakresie będą przetwarzane ich dane oraz o przysługujących im prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku usług i produktów dostarczanych na potrzeby szkół i przedszkoli administratorami danych przetwarzanych za ich pośrednictwem są odpowiednio szkoły i przedszkola. NE może przetwarzać te dane wyłącznie na zasadzie powierzenia danych osobowych w zakresie i celu określonym w odrębnych umowach zawieranych z tymi podmiotami. NE może przetwarzać te dane wyłącznie w formie zanonimizowanej przy użyciu odpowiednich technik anonimizujących oraz w celu analizy statystycznej prowadzonej dla potrzeb użytkowników usług i produktów cyfrowych w związku z ich rozwojem i ulepszeniem funkcjonalności.

NE może zbierać także dane na potrzeby użytkowników produktów i usług, w celu wskazania jak dostarczany produkt lub usług są przez nich wykorzystywane. Głównie informacje o dostępie do zasobów, logowaniu, autoryzowanych wejściach.

NE może przesyłać dane osobowe w ramach grupy kapitałowej Sanoma, w przypadkach gdy jest to konieczne ze względu na cele określone niniejszym dokumentem i gdy pozwalają na to przepisy obowiązującego w tym zakresie prawa.

NE może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom działającym w imieniu i na rzecz NE w związku z koniecznością świadczenia usługi na rzecz NE wymagającej przetwarzania danych osobowych. Powierzenie takie następuje w ramach zawieranych pisemnie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. NE gwarantuje, że dane powierzone w ten sposób będą przetwarzane przez ten podmiot wyłącznie w celu i zakresie określonym umową powierzenia, a podmiot ten będzie stosował środki techniczne i organizacyjne chroniące powierzone dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych, przed ich utratą, zmianą lub zniszczeniem.

4. Prawa i obowiązki użytkowników i klientów

W każdym przypadku użytkownicy lub klienci usług i produktów, dla których administratorem danych jest NE, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Mają także prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych, o ile ich dane przetwarzane są po ich uprzedniej zgodzie w celach innych niż w związku z umową lub przepisami prawa np. marketingowych.

W niektórych produktach cyfrowych lub usługach elektronicznych użytkownicy mogą samodzielnie zmienić swoje dane (hasło i adres e-mail), logując się do danego serwisu internetowego lub platformy i klikając zakładkę „Ustawienia > Moje dane”.

5. Prawa i obowiązki NE

NE zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika lub klienta właściwym organom administracji publicznej, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa lub dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem przepisów prawa.

NE oświadcza, że w każdym przypadku, w którym wystąpi konieczność powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji na rzecz NE usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania usługami lub produktami, powierzenie przetwarzania danych osobowych użytkowników lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, będzie miało miejsce na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Polityka cookies

NE informuje, że podczas korzystania z usług lub produktów cyfrowych dane dotyczące użytkowników zbierane są automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych danego produktu przez pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. NE informuje, że z momentem połączenia się przez użytkownika z danym produktem cyfrowym w logach systemowych tych produktów pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik się łączy. NE informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia użytkownika oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania danego produktu lub świadczonej usługi.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkowników pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest NE.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości danego produktu/usługi do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania z nich; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy danego produktu/usługi korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 3. utrzymania sesji użytkownika stron internetowych (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach świadczonej usługi lub korzystania z produktu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

NE stosuje następujące rodzaje plików cookies:


Nazwa Cookie

Rodzaj

Cel zapisania

CMS

sesyjny

Przechowuje identyfikator sesji

but_menu_serii

sesyjny

Przechowuje dane menu

Google Analytics

 Utmz

trwałe

Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik

 Utma

trwałe

Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika

 Utmb

trwałe

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

 Utmc

sesyjne

Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do korzystania z produktu/usługi (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach produktu/usługi.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkowników wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z NE partnerów umożliwiając personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików cookies przez partnerów. Więcej informacji o tych plikach może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów NE.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

7. Prawa autorskie

Prawa autorskie do produktów cyfrowych oraz wszelkich prezentowanych w materiałów pisemnych i graficznych dostarczanych w ramach usług lub produktów cyfrowych należą do NE, o ile nie zostaną oznaczone inaczej.

NE zezwala na kopiowanie prezentowanych materiałów pisemnych i graficznych wyłącznie w celach prywatnych do użytku własnego lub na zasadzie określonej w licencji udzielanej na podstawie odrębnie zawieranej umowy.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice w części lub całości, w tym zamieszczonych w nim materiałów pisemnych i graficznych, jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z NE. Rozpowszechnianie i korzystanie z takich materiałów jakąkolwiek metodą jest chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. i musi być wcześniej uzgodnione z NE.

Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora albo niezgodnie z powyższymi postanowieniami jest naruszeniem prawa autorskiego.

8. Zmiany w dokumencie Polityki prywatności

NE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie przez opublikowanie nowej polityki prywatności w używanych w tym celu kanałach informacyjnych. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy uprzejmie o kontakt przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://www.terazmatura.pl/kontakt.

Wprowadzenie zmian do Polityki prywatności nie będzie miało wpływu na fakt, że NE w żadnym przypadku nie udostępnia i nie sprzedaje posiadanych danych osobowych użytkowników i klientów.

9. Zabezpieczenie danych

NE stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem

Bazy danych gromadzone przez NE są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.

NE oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z produktów i usług cyfrowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać NE telefonicznie: 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych) 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych).

Pokaż słownikUkryj słownik
do góry